Jan
Nov 2019
The Skills Academy
France
Craftsmanship
Design
2008
2019
The Skills Academy
Visual arts
Design
2014
2017
The Skills Academy
Greece
Craftsmanship
Biodiversity
2014
2015
The Skills Academy
Senegal
Craftsmanship
Solidarity
Jan
Aug 2014
The Skills Academy
France
Craftsmanship
Design
28 Jan
3 Sep 2017
The Skills Academy
France
Craftsmanship
Design
17 Jan
31 Aug 2015
The Skills Academy
France
Craftsmanship
Design