2020
2021
Skills Academy
France
Design
2020
2023
Biodiversity & Ecosystems
France
Biodiversity
2019
2020
Biodiversity & Ecosystems
France
Biodiversity
2017
2020
Biodiversity & Ecosystems
Biodiversity
Jan
Nov 2019
Skills Academy
France
Craftsmanship
Design
2008
2019
Skills Academy
Visual arts
Design
2016
2020
Biodiversity & Ecosystems
France
Biodiversity
2009
2016
Biodiversity & Ecosystems
Biodiversity
Jan
Aug 2014
Skills Academy
France
Craftsmanship
Design
28 Jan
3 Sep 2017
Skills Academy
France
Craftsmanship
Design