2020
2021
Skills Academy
France
Design
2020
2023
Biodiversity & Ecosystems
France
Biodiversity
2019
2020
Biodiversity & Ecosystems
France
Biodiversity
Nov 2019
Jun 2020
Manufacto
France
Nov 2018
May 2019
Manufacto
France
Craftsmanship
Design
Jan
Nov 2019
Skills Academy
France
Craftsmanship
Design
Sep 2017
Jun 2018
Manufacto
France
Craftsmanship
Design
2016
2020
Biodiversity & Ecosystems
France
Biodiversity
Jan
Aug 2014
Skills Academy
France
Craftsmanship
Design
28 Jan
3 Sep 2017
Skills Academy
France
Craftsmanship
Design