2021
2020
Skills Academy
France
Design
2020
2023
Biodiversity & Ecosystems
France
Biodiversity
2019
2020
Biodiversity & Ecosystems
France
Biodiversity
Nov 2018
May 2019
Manufacto
France
Craftsmanship
Design
2013
2018
France
Design
Jan
Nov 2019
Skills Academy
France
Craftsmanship
Design
Sep 2017
Jun 2018
Manufacto
France
Craftsmanship
Design
2008
2019
France
Design
Craftsmanship
27 Jun
30 Jun 2019
France
Visual arts
Design
2014
2017
Greece
Craftsmanship
Biodiversity