2019
2020
Biodiversity & Ecosystems
France
Biodiversity
2018
2020
Craftsmanship
Biodiversity
Solidarity
2017
2020
Biodiversity & Ecosystems
Biodiversity
Jan
Nov 2019
Skills Academy
France
Craftsmanship
Design
2008
2019
France
Design
Craftsmanship
27 Jun
30 Jun 2019
France
Visual arts
Design
2008
2019
Skills Academy
Visual arts
Design
2016
2020
Biodiversity & Ecosystems
France
Biodiversity