2019
2021
Biodiversity & Ecosystems
France
Biodiversity
Biodiversity & Ecosystems
France
Biodiversity
2020
2023
Biodiversity & Ecosystems
France
Biodiversity
2013
2014
Artists' Residencies
France
Visual arts
Craftsmanship