2019
2021
Biodiversity & Ecosystems
France
Biodiversity
Biodiversity & Ecosystems
France
Biodiversity
2021
The Foundation’s exhibitions
France
Craftsmanship
Visual arts
2020
2023
Biodiversity & Ecosystems
France
Biodiversity
2008
2019
France
Design
Craftsmanship
2012
2019
France
Craftsmanship
2015
2019
France
Craftsmanship
19 Oct 2016
26 Feb 2017
The Foundation’s exhibitions
France
Visual arts
Design
Performing arts
Craftsmanship
2016
2020
Biodiversity & Ecosystems
France
Biodiversity