2013
2019
United Kingdom
Craftsmanship
2015
2017
Morocco
Biodiversity
Craftsmanship
Solidarity
2014
2017
Greece
Craftsmanship
Biodiversity